Zboží je možné vrátit do 2 týdnů od zakoupení bez udání důvodu.

Obecně

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u prodávajícího tj. Martin Gelnar, fyzická osoba(dále jen prodávající).

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se práva kupujícího občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění ).

Je-li kupujícím podnikatelský nebo jiný subjekt mimo spotřebitele, řídí se práva kupujícího neupravené tímto reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ke každému zboží je přikládána faktura(vyjma prodeje na splátky) a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad(vyjma prodeje na splátky) a dodací list se sériovými čísly.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

A) Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

B) Záruční doba a podmínky záruky, lhůty k vyřízení reklamace

Záruční doba

Není-li v dodacím nebo záručním listě uvedena prodloužená záruční doba, je záruka na zakoupené zboží 24 měsíců.

Při uplatnění záruky má kupující, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti.

Není-li takový postup možný, má spotřebitel:
·       právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
·       jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
·       jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
·       jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Záruka na opravené zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Při výměně výrobku za nový je poskytována záruka v souladu s bodem 1). Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
 
Kupujícímu, který není spotřebitelem, se prodávající zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši je vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Podmínky záruky

nelze uplatnit v následujících případech, kdy došlo k poškození výrobku:
·       mechanicky, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
·       používáním zboží za podmínek, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v průvodní dokumentaci/návod k používání, bezpečnostní pokyny a údržba/ např. zapojením do sítě neodpovídající platným technickým předpisům
·       živly (zásahem vyšší moci)
·        neúměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v jeho průvodní dokumentaci(návodu k používání)
 
V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, doporučujeme důležitá data zálohovat.

Výrobek lze reklamovat pouze v záruční době a za podmínek doložení dokladu o jeho zakoupení.

C) Lhůty k vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

D) Místo uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu:

Martin Gelnar
Vlčovice 61
742 21  Kopřivnice

(nebo také osobně po telefonické domluvě): 777080892

e-mail: info@branse.cz
K reklamovanému zboží prosím přiložte:
·       kopii dodacího a záručního listu
·       záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
·       přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou
V případě reklamace nás můžete kontaktovat též elektronicky - e-mail: mgelnar@gmail.com

Nelze posílat zboží k reklamaci na dobírku.

E) Reklamační řízení

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy.

Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V Kopřivnici               aktuální znění ze dne  05.09.2016